Akty obowiązujące:
uchwała Nr XL/521/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 29 grudnia 2021 r. Wojewody Łódzkiego
uchwała nr XL/526/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Uchwała nr XL/523/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz
uchwała nr XL/522/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
uchwała nr XL/525/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XLI/538/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XL/525/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała nr XLI/539/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/525/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała Nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

uchwała Nr XVII/240/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne

uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz
uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz
uchwała nr XL/527/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia innych sposobów udokumentowania wykonania obowiązków pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, odpadów komunalnych
Akty nieobowiązujące:

uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchwała Nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, powstają odpady komunalne – obowiązująca od 1 kwietnia 2021

uchwała Nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz

uchwała nr XXXI/383/2021 Rada Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz -obowiązująca od 1 marca 2021

uchwała nr XXXI/381/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz

uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów

uchwała Nr XVI/212/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów

uchwała Nr XVII/243/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów

uchwała Nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz

uchwała Nr XVII/241/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz

uchwała Nr XLII/545/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz

uchwała nr XLII/546/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów
uchwała Nr V/48/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz
uchwała Nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy