•  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 •  Uchwała Nr XXX/309/12 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości pozbywających się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  Uchwała Nr XXXV/380/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonanie usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  Uchwała Nr V/48/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, na terenie Gminy Miasto Zgierz – nieobowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  uchwała Nr XLII/545/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz – nieobowiązująca
 •  uchwała Nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/241/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/211/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  uchwała nr XLII/546/17 Rada Miasta Zgierza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów – nieobowiązująca
 •  uchwała Nr XXIII/278/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Zgierz – obowiązująca
 •  uchwała Nr XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy – nieobowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – obowiązująca
 •  uchwała Nr 21/105/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 27 lipca 2016 r. stwierdzająca nieważność części Uchwały Nr XXIII/279/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
 •  uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – obowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/242/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/84/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – obowiązująca
 •  uchwała Nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r.
  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne-obowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/240/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/209/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne – obowiązująca
 •  Uchwała nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów – obowiązująca
 •  uchwała Nr XVI/212/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 stycznia 2020 r.
  w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów – obowiązująca
 •  uchwała Nr XVII/243/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r.w sprawie zmiany uchwały nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów – obowiązująca