Deklarację o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  należy  złożyć:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uchwała Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r.)

Wzory dokumentów dla nieruchomości jednorodzinnych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J (Załącznik Nr 1 do uchwały)

Załącznik do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej i podpisuje się w deklaracji)

 

Wzory dokumentów dla nieruchomości wielolokalowych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W (Załącznik Nr 2 do uchwały)

Załącznik do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości wielolokalowej )

Załącznik nr 1 do deklaracji DO-W (Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz/nowo zamieszkałej/nowo wybudowanej)

Załącznik Nr 2 do deklaracji DO-W (Dane uzupełniające, niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)