Deklarację o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  należy  złożyć:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-

Uchwała nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

uchwała nr XXXI/382/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/239/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Wzory dokumentów dla nieruchomości jednorodzinnych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym DO-J (Załącznik Nr 1 do uchwały)

Załącznik do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej i podpisuje się w deklaracji)

Wzory dokumentów dla nieruchomości wielolokalowych:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym DO-W (Załącznik Nr 2 do uchwały)

Załącznik do deklaracji DO-J i DO-W (wypełnia drugi i każdy kolejny współwłaściciel nieruchomości wielolokalowej )