Deklarację o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi  należy  złożyć:

  • w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
  • w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (załącznik do uchwały XXIV/295/16 Rady Miasta Zgierza z dn. 31.08.2016 r.)

Załącznik nr 1 (wypełnia współwłaściciel nieruchomości jednorodzinnej)

Załącznik nr 2 (wypełnia zarządca nieruchomości wielorodzinnej)