Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami:

  •  36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • 31,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku korzystania z kompostownika (ulga 5,00 zł od osoby),
  • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (opłata z lokalu liczona od zużycia wody nie może przekroczyć 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
    ogółem za gospodarstwo domowe),
  • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku  nieruchomości wielolokalowej niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, a także w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi nowo wybudowanymi lub nowo zamieszkałymi

Na nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których w części zamieszkują mieszkańcy, i w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części niezamieszkałej stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dla tych nieruchomości ustalono stawki jak poniżej:

– za pojemnik lub worek o pojemności 60 l – 11,80 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 110 l – 21,60 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 120 l – 23,60 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 240 l – 47,20 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 360 l – 70,80 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 370 l – 72,80 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 660 l – 129,80 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 770 l – 151,50 zł,

– za pojemnik lub worek o pojemności 1100 l – 216,40 zł
.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, organ wydając decyzję o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje stawki opłaty podwyższonej stanowiące dwukrotność stawek.

Płatność za odbiór odpadów 

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc kwiecień płacimy do 10 maja).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 – parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.

Kasa czynna jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 13:00

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi