Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 kwietnia 2020 r: 

  •  29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • 11,15 zł za 1 m3 zużytej wody w lokalach mieszkalnych w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, na których zamieszkują mieszkańcy,
  • 1,10 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu  do 300 m2 włącznie powierzchni użytkowej lokalu oraz 0,30 zł miesięcznie za każdy kolejny m2 powyżej 300 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których część lokali stanowią lokale mieszkalne, a część stanowią lokale niezamieszkałe, w których również powstają odpady komunalne.

Opłaty obowiązujące od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2020 r.

  • 8 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
  • 16 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

Płatność za odbiór odpadów 

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc kwiecień płacimy do 10 maja).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Bez prowizji bankowych płatności można realizować we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 – parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.

Kasa czynna jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 14.30
wtorek 8.00 – 15.30
piątek 8.00 – 13:30

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi