Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 1 marca 2021 r: 

  •  36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,
  • 12,73 zł za 1 m3 zużytej wody w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi,
  • 1,45 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w przypadku  nieruchomości wielolokalowej niepodłączonej do sieci wodociągowej lub niewyposażonej w wodomierz, a także w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi nowo wybudowanymi lub nowo zamieszkałymi

Płatność za odbiór odpadów 

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc kwiecień płacimy do 10 maja).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 – parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.

Kasa czynna jest w godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek 8.00 – 14.00
wtorek 8.00 – 15.00
piątek 8.00 – 13:00

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi