Aktualne stawki opłat za gospodarowanie odpadami: 

  • 8 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny;
  • 16 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

Płatność za odbiór odpadów 

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc lipiec płacimy do 10 sierpnia).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Bez prowizji bankowych płatności można realizować we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 – parter) za każdy kolejny miesiąc do 10 dnia następnego miesiąca.

Kasa czynna jest w godzinach:

Pon, Śr, Czw, Pt – godz. 8.00 – 14.30

Wt – godz. 8.00 – 16.30 (przerwa 14.00 – 14.30)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);
  3. obsługi administracyjnej tego systemu.
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi