Gminy są obowiązane osiągnąć w poszczególnych latach określone poziomy:

  • recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
  • recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
  • ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Powyższe poziomy zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).

Rok
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła  [%] 10 12 14 16 18 20 30 40 50
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła[%] 5,8 12,1 21,15 26,0 23,48 30,81 33,73 56,08 65,83
Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 30 36 38 40 42 45 50 60 70
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 76,5 99,6 100 100 100 99,78 56,47 76,73 78,86
Dopuszczalny poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 75 50 50 50 45 45 40 40 35
Osiągnięty przez Gminę Miasto Zgierz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 109,7 2,8 9,2 17,2 11,2 17,58 20,28 6,91 24,74