Urząd Miasta Zgierza przypomina, że zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do 31 stycznia podmioty, w tym punkty skupu surowców wtórnych, zbierające odpady, pochodzące z gospodarstw domowych, będące frakcjami odpadów komunalnych z grupy 15 i 20 , prowadzące działalność na terenie miasta Zgierza zobowiązane są do przekazania Prezydentowi Miasta Zgierza rocznego sprawozdania.

Sprawozdanie jest przekazywane do prezydenta, w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy i zawierać ma informacje  o masie:

a) poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne,

b) odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.

Sprawozdanie sporządza się za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Za złożenie sprawozdania po terminie grozi kara pieniężna 100 zł za każdy dzień opóźnienia. Natomiast nierzetelne sprawozdanie podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500zł, jeżeli zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł.

http://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2019/02/odpady.jpghttp://www.ekologicznyzgierz.pl/wp-content/uploads/2019/02/odpady-150x150.jpgAdminAktualnościBez kategoriikaruzelaUrząd Miasta Zgierza przypomina, że zgodnie z art. 9nb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do 31 stycznia podmioty, w tym punkty skupu surowców wtórnych, zbierające odpady, pochodzące z gospodarstw domowych, będące frakcjami odpadów komunalnych z grupy 15 i...Strona projektu  "Jak wykorzystamy, to co wyrzucamy. Edukacja ekologiczna mieszkańców Zgierza" współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.