Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2), jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.

Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie.

Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w worku lub pojemniku oznaczonym odpowiednim kolorem:

 • zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
 • żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 • niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
 • brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście drobne gałązki).

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do selektywnego gromadzenia odpadów. Pierwszy komplet worków można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza przy składaniu pierwszej deklaracji i zdeklarowaniu selektywnego zbierania odpadów lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następne worki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą dostarczane właścicielom przez podmiot odbierający odpady na zasadzie wymiany: odbierane będą worki zapełnione odpadami a zostawiane będą w takiej samej ilości i takich samych kolorach worki czyste. Dodatkowe worki w ilości 1 sztuki na mieszkańca zadeklarowanego w deklaracji w ciągu jednego miesiąca (kolor worka zgodny z potrzebami mieszkańca) można pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość pobieranych worków będzie ewidencjonowana).

Uwaga: Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów:

pojemniki na tworzywa sztuczne kolorem żółtym i opisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

pojemniki na papier kolorem niebieskim i opisem: PAPIER

pojemniki na szkło kolorem zielonym i opisem: SZKŁO

pojemniki na bioodpady kolorem brązowym i opisem: BIO

Opady zebrane selektywnie takie jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, bioodpady, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i tekstylia można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu przy ul. Barlickiego 3A w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz soboty w godzinach od 6:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wyżej wymienione odpady są przyjmowane w PSZOK w każdej ilości z wyłączeniem:

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które będą przyjmowane w ilości do 200 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 2 worków o pojemności 120 l,

2) zużytych opon, które będą przyjmowane w ilości do 4 sztuk,

-na każdego mieszkańca nieruchomości lub lokalu, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w ciągu roku.

Przeterminowane leki są zbierane w punktach:

 • Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
 • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
 • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
 • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
 • Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
 • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
 • Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6

W celu pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, zużytej odzieży i tekstyliów dla mieszkańców zostanie zorganizowana dwa razy do roku (na wiosnę i na jesień) zbiórka ww. odpadów sprzed posesji w terminach określonych w harmonogramie.

Reklamacje dotyczące odbioru odpadów można zgłaszać do pracownika Urzędu Miasta Zgierza pod nr tel. 42 714 31 61.

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych wynikająca z uchwały nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2016 poz. 3100)

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych
Komunalne odpady zmieszane Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier Bioodpady Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia
raz na dwa tygodnie dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30  września;

raz na miesiąc w okresie od
1 października do 31 marca

raz na miesiąc raz na miesiąc raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do
31 marca; raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30  listopada
dwa razy na rok