Zasady zbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy

Kto odbiera odpady komunalne?

Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia Gmina Miasto Zgierz. Usługa jest świadczona przez firmę Remondis Sp. z o.o. (Wykonawca usługi) oraz RS II Sp. z o.o. (Podwykonawca). Wykonawca wykonuje usługę na postawie umowy zawartej z Gminą Miasto Zgierz.

Jaka jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr XL/523/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz od marca 2021 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w wysokości 36,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zgierza zawiadomił właścicieli nieruchomości jednorodzinnych o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie był obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wyliczona wszystkim właścicielom nieruchomości z uwzględnieniem podstawowej (niższej) stawki opłaty ponieważ od 1 kwietnia 2020 roku obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Prezydent Miasta Zgierza po przeprowadzeniu postępowania określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nieruchomości, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 72,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Jaki jest termin płatności?

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek opłaty (np. termin płatności za marzec upływa 10 kwietnia).

W jaki sposób można uiszczać opłatę?

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Zgierza, poleceniem przelewu na indywidualny numer konta bankowego za pośrednictwem placówek bankowych, pocztowych, agencji płatniczych lub za pośrednictwem Platformy usług zgierz.eboi.pl.

Kto i kiedy musi złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

-w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyłączeniem przypadku zmiany wysokości stawek opłat). Jeżeli dotychczasowy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkałym, na której zamieszkiwali mieszkańcy zbywa ją zobowiązany jest złożyć deklarację zerową w celu wygaszenia obowiązku ponoszenia opłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości  rozumie się: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w jeden z niżej podanych sposobów:

1)  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16

2)  przesłać na adres: Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;

3)  przesłać do Urzędu Miasta Zgierza w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP na adres www.epuap.gov.pl lub Platformy usług zgierz.eboi.pl, jako załącznik w pliku w formatach: PDF, JPG lub XML.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca – wówczas nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

Jak należy segregować odpady komunalne?

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz sposobem określonym w  przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów:

1) papier;

2) szkło;

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe;

4) bioodpady;

5) leki;

6) chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) odzież, tekstylia;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

Ulotka informująca o zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Czy trzeba mieć pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości zbierając selektywnie odpady komunalne jest zobowiązany do posiadania pojemnika na niesegregowane (zmieszane odpady), ponieważ nie wszystkie odpady nadają się do segregacji oraz od marca 2022 r pojemnika na bioodpady. Pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów oraz bioodpady należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2). Ilość i pojemność pojemników oraz worków na tworzywa sztuczne, papier i szkło używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie. Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tworzyw sztucznych, szkła i papieru. Pierwsze worki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie należy pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Barlickiego 3a. Następnie worki są zostawiane właścicielom nieruchomości przy odbiorze odpadów komunalnych. Firma ma zostawiać taką samą liczbę worków pustych jaką zabrała z odpadami. W razie sytuacji gdy właścicielowi zabraknie worków do selektywnego zbierania odpadów dla frakcji z tworzy sztucznych, szkła i papieru może pobrać dodatkowe worki w urzędzie (pok. 10) lub w PSZOK w ilości 1 sztuki na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części mieszkalnej oraz
3 sztuki dla części niezamieszkałej
. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą stosować pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale muszą zapewnić je sobie we własnym zakresie. Pojemniki takie także muszą spełniać polską normę, aby mogły być opróżniane przez śmieciarkę. Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów:

-pojemniki na tworzywa sztuczne kolorem żółtym i opisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

-pojemniki na papier kolorem niebieskim i opisem: PAPIER

-pojemniki na szkło kolorem zielonym i opisem: SZKŁO

-pojemniki na bioodpady kolorem brązowym i opisem: BIO

Gdzie i kiedy należy wystawić odpady?

Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

 

Co to jest PSZOK i gdzie można oddać odpady „problemowe”?

PSZOK to skrót od Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który w Zgierzu mieści się przy ulicy Barlickiego 3a. PSZOK czynny jest od poniedziałku  do piątku w godzinach: 6:00 – 15:00 oraz w sobotę w godzinach: 6:00 – 13:00. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Zgierza mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady  wielkogabarytowe, odzież i tekstylia – odpadów będą odpowiednio odbierane lub przyjmowane w PSZOK w każdej ilości

bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, które będą przyjmowane w PSZOK w ciągu roku kalendarzowego, w ilości:
a) do 200 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym oraz na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objętych deklaracją o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) do 400 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

odpady budowlane i rozbiórkowe, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego, w ilości:
a) do 500 kg na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) do 1000 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) do 1500 kg na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,


zużyte opony, które będą przyjmowane w ciągu roku kalendarzowego w ilości:

a) do 8 sztuk na nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym objętą deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) do 16 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest do 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

c) do 24 sztuk na budynek wielolokalowy, w którym usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych objęty deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regulamin PSZOK

Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy mogą dodatkowo dostarczać do punktów, które będą wyposażone w pojemniki do zbierania tych odpadów tj:

 • Apteka „Przy Banku”, Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
 • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
 • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., Zgierz, ul. Witkacego 4
 • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., Zgierz, ul. Tuwima 18
 • Apteka „Hortensja” Sp.j., Zgierz, ul. Fijałkowskiego 2
 • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Apteka u Dominika, Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
 • Apteka Słoneczna, Zgierz, ul. Długa 6
 • Apteka Wspólna, Zgierz, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2A
 • Apteka Verbena, Zgierz, ul. Boy Żeleńskiego 23a
 • Apteka Dr.Max, Zgierz, ul. Gałczyńskiego 34

Dodatkowo drobne elektroodpady typu: płyty cd, kasety VHS, żarówki, świetlówki, baterie, piloty, telefony i inne podobne można wrzucać do pojemników zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy Plac Targowy (przy wejściu na rynek) oraz na skrzyżowaniu ulic J. Tuwima i S. Witkacego.

Czy można płacić mniej kompostując bioodpady?

Od 1 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą korzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Od marca 2022 r. kwota zwolnienia uległa zmianie i będzie wynosi 5 zł od osoby zgłoszonej w deklaracji. Uzyskanie zwolnienia z części opłaty wymaga złożenia deklaracji. Właściciele, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów od marca 2022 r. nie będą mieli możliwości wystawienia bioodpadów przed posesję do odbioru, będą mieli natomiast możliwość  dostarczania do PSZOK nadmiarowych bioodpadów, których nie skompostowali w ramach obowiązującego limitu. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ww. ustawy, ze stanem faktycznym

– prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gdzie można zgłaszać reklamacje?

Niewłaściwe świadczenie usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK może być zgłaszane:

 1.  telefonicznie pod numerem 42 716 28 54 (lub 42 714 31 61),
 2. w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e- urzad@umz.zgierz.pl z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
 4. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.

Więcej informacji można uzyskań na stronach:

www.miast.zgierz.pl

www.umz.zgierz.pl

www.ekologicznyzgierz.pl

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych wynikająca uchwałą nr XL/523/2021 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2021 poz. 5794 z późn. zm.)

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych
Komunalne odpady zmieszane Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier Bioodpady Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia
raz na dwa tygodnie dwa razy na miesiąc raz na miesiąc raz na miesiąc raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do
31 marca; raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30  listopada
trzy razy na rok