Zasady zbierania odpadów na terenie Gminy Miasto Zgierz z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy

Kto odbiera odpady komunalne?

Obiór odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy zapewnia Gmina Miasto Zgierz. Usługa jest świadczona przez firmę Remondis Sp. z o.o. (Wykonawca usługi) oraz RS II Sp. z o.o. (Podwykonawca). Wykonawca wykonuje usługę na postawie umowy zawartej z Gminą Miasto Zgierz.

Jaka jest wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ?

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z uchwałą nr XVII/238/2020 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2020 r w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Miasto Zgierz (Dz. U. Woj. Łódz. poz. 1507) od kwietnia 2020 r. ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w wysokości 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6m. ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) Prezydent Miasta Zgierza zawiadomi właścicieli nieruchomości jednorodzinnych o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki oraz danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie wyliczona wszystkim właścicielom nieruchomości z uwzględnieniem podstawowej (niższej) stawki opłaty ponieważ od 1 kwietnia 2020 roku obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych Prezydent Miasta Zgierza po przeprowadzeniu postępowania określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z danej nieruchomości, stosując stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 58,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

Jaki jest termin płatności?

Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek opłaty (np. termin płatności za marzec upływa 10 kwietnia).

W jaki sposób można uiszczać opłatę?

Płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać w kasie Urzędu Miasta Zgierza (obecnie z uwagi na ogłoszony stan epidemii kasa jest nieczynna), poleceniem przelewu na indywidualny numer konta bankowego za pośrednictwem placówek bankowych, pocztowych, agencji płatniczych lub za pośrednictwem Platformy usług zgierz.eboi.pl.

 

Kto i kiedy musi złożyć deklarację?

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

-w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z wyłączeniem przypadku zmiany wysokości stawek opłat). Jeżeli dotychczasowy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem zamieszkałym, na której zamieszkiwali mieszkańcy zbywa ją zobowiązany jest złożyć deklarację zerową w celu wygaszenia obowiązku ponoszenia opłaty.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) przez właściciela nieruchomości  rozumie się: właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w jeden z niżej podanych sposobów:

1)  bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 (obecnie z uwagi na ogłoszony stan epidemii Urząd jest zamknięty dla mieszkańców)

2)  przesłać na adres: Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz;

3)  przesłać do Urzędu Miasta Zgierza w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP na adres www.epuap.gov.pl lub Platformy usług zgierz.eboi.pl, jako załącznik w pliku w formatach: PDF, JPG lub XML.

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku, gdy właściciel nieruchomości złoży nową deklarację w związku ze śmiercią mieszkańca – wówczas nową deklarację można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;

Wzór deklaracji DO-J

Załącznik do deklaracji DO-J

 

Jak należy segregować odpady komunalne?

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz sposobem określonym w  przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

Powyższy obowiązek wynika z art. 5 ust 1. pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych, następujących frakcji odpadów:

1) papier;

2) szkło;

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe;

4) bioodpady;

5) leki;

6) chemikalia;

7) zużyte baterie i akumulatory;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyte opony;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) odzież, tekstylia;

13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

 

Ulotka informująca o zasadach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

 

Czy trzeba mieć pojemniki na odpady?

Właściciel nieruchomości zbierając selektywnie odpady komunalne jest zobowiązany do posiadania pojemnika na niesegregowane (zmieszane odpady), ponieważ nie wszystkie odpady nadają się do segregacji. Pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać w znormalizowanych pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2), a jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów. Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie. Pojemniki i worki używane na terenie nieruchomości muszą posiadać oznaczenie rodzaju zbieranych odpadów. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pierwsze worki przeznaczone na odpady zbierane selektywnie należy pobrać w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK przy ul. Barlickiego 3a. Następnie worki są zostawiane właścicielom nieruchomości przy odbiorze odpadów komunalnych. Firma ma zostawiać taką samą liczbę worków pustych jaką zabrała z odpadami. W razie sytuacji gdy właścicielowi zabraknie worków do selektywnego zbierania odpadów może pobrać dodatkowe worki w urzędzie (pok. 10) lub w PSZOK w ilości 1 sztuki na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą stosować pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale muszą zapewnić je sobie we własnym zakresie. Pojemniki takie także muszą spełniać polską normę, aby mogły być opróżniane przez śmieciarkę. Jeśli właściciel stosuje pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy te pojemniki oznaczyć odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów:

-pojemniki na tworzywa sztuczne kolorem żółtym i opisem: METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

-pojemniki na papier kolorem niebieskim i opisem: PAPIER

-pojemniki na szkło kolorem zielonym i opisem: SZKŁO

-pojemniki na bioodpady kolorem brązowym i opisem: BIO

 

Gdzie i kiedy należy wystawić odpady?

Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

 

Co to jest PSZOK i gdzie można oddać odpady „problemowe”?

PSZOK to skrót od Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który w Zgierzu mieście się przy ulicy Barlickiego 3a. PSZOK czynny jest od poniedziałku  do piątku w godzinach: 6:00 – 15:00 oraz  w sobotę w godzinach: 6:00 – 13:00 (obecnie z uwagi na ogłoszony stan  epidemii PSZOK jest nieczynny do odwołania). W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy Zgierza mogą dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zgierzu następujące rodzaje odpadów komunalnych:

– papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe, bioodpady, leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady  wielkogabarytowe, odzież i tekstylia – odpadów będą odpowiednio odbierane lub przyjmowane w PSZOK w każdej ilości,

– odpady budowlane i rozbiórkowe – odpady będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości do 200 kg z wyjątkiem odpadów w postaci styropianu i wełny mineralnej, które będą przyjmowane w ilości do 2 worków o pojemności 120 l, na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– zużyte opony – odpady będą przyjmowane w ciągu roku, w ilości do 4 sztuk na każdego mieszkańca nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, uwzględnionego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Regulamin PSZOK

Przeterminowane leki z nieruchomości zamieszkałych mieszkańcy mogą dodatkowo dostarczać do punktów, które będą wyposażone w pojemniki do zbierania tych odpadów tj:

 • Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
 • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
 • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
 • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
 • Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
 • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
 • Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6
 • Apteka Wspólna, 95-100 Zgierz, ul. Popiełuszki 2a
 • Verbena, 95-100 ZGierz, ul. Boya Żeleńskiego 23a

 

Dodatkowo drobne elektroodpady typu: płyty cd, kasety VHS, żarówki, świetlówki, baterie, piloty, telefony i inne podobne można wrzucać do pojemników zlokalizowanych w Zgierzu przy ulicy Plac Targowy (przy wejściu na rynek) oraz na skrzyżowaniu ulic J. Tuwima i S. Witkacego.

 

Czy można płacić mniej kompostując bioodpady?

Od 1 kwietnia 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą korzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Uzyskanie zwolnienia z części opłaty wymaga złożenia deklaracji. Właściciele, którzy zadeklarują kompostowanie bioodpadów mają możliwość wystawiania do odbioru lub dostarczania do PSZOK niektórych odpadów np. liści, kwiatów, chwastów, skoszonej trawy, drobnych gałęzi drzew i krzewów, trocin, kory drzew, choinek świątecznych i innych podobnych. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, a

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa w art. 6m ust. 1b pkt 7 ww. ustawy, ze stanem faktycznym

– prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z posiadaniem kompostownika. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Gdzie można zgłaszać reklamacje?

Niewłaściwe świadczenie usługi przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK może być zgłaszane:

 1.  telefonicznie pod numerem 42 716 28 54 (lub 42 714 31 61),
 2. w formie pisemnej na adres Urząd Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, z podaniem imienia, nazwiska i numeru telefonu osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: e- urzad@umz.zgierz.pl z podaniem imienia, nazwiska, numeru telefonu lub adresu e-mail osoby zgłaszającej oraz adresu nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy,
 4. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia (obecnie z uwagi na ogłoszony stan epidemii Urząd jest zamknięty dla mieszkańców).

 

 

Więcej informacji można uzyskań na stronach:

www.miast.zgierz.pl

www.umz.zgierz.pl

www.ekologicznyzgierz.pl

 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych wynikająca uchwały Nr VIII/85/2019 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym, w którym w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2019 poz. 3066 z późn. zm.)

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych
Komunalne odpady zmieszane Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier Bioodpady Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia
raz na dwa tygodnie dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30  września;

raz na miesiąc w okresie od
1 października do 31 marca

raz na miesiąc raz na miesiąc raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do
31 marca; raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30  listopada
dwa razy na rok