Odpady należy wystawiać w terminie zgodnym z harmonogramem do godz. 6.00 rano, odpady wystawione po dokonaniu odbioru będą mogły zostać odebrane dopiero w kolejnym wyznaczonym terminie odbierania danej frakcji odpadów zgodnie z harmonogramem. Niezależnie jakie odpady są odbierane w danym dniu, należy je wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać  w znormalizowanych  pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2). Jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w worku lub pojemniku oznaczonym odpowiednim kolorem:

  • zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
  • żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
  • niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
  • brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.) oraz odpady z ogrodów (np. trawa, liście drobne gałązki).

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia mieszkańcom domów jednorodzinnych worki do selektywnego gromadzenia odpadów. Osoby składające pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i deklarujący selektywne zbieranie odpadów lub deklarację zmieniającą sposób zbierania odpadów z niesegregowanych na segregowane mogą pobrać pierwszy komplet worków w Urzędzie Miasta Zgierza lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Następnie worki do selektywnego zbierania odpadów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim i brązowym będą dostarczane właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający odpady na zasadzie wymiany: odbierane będą worki zapełnione odpadami a zostawiane będą w takiej samej ilości i takich samych kolorach worki czyste. Dodatkowe worki w ilości 1 sztuki na mieszkańca zadeklarowanego w deklaracji w ciągu jednego miesiąca (kolor worka zgodny z potrzebami mieszkańca) można pobrać Urzędzie Miasta Zgierza lub w  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (ilość pobieranych worków będzie ewidencjonowana).

Ilość i pojemność pojemników oraz worków używanych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna zapewnić ich nieprzepełnianie.

Jeśli właściciel stosuje własne pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów to należy oznaczyć je odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju gromadzonych odpadów.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Opady zebrane selektywnie, w tym: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony , posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnego remontu wykonanego we własnym zakresie jak również zużytą odzież i tekstylia można także samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ponadto dwa razy w roku (na wiosnę i na jesień) będą odbierane sprzed nieruchomości odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz zużyta odzież i tekstylia, w terminach wskazanych w harmonogramie.

Przeterminowane leki są zbierane w punktach:

  • Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
  • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
  • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
  • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
  • Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
  • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości jednorodzinnych wynikająca z uchwały nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2016 poz. 3100)

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości jednorodzinnych
Komunalne odpady zmieszane Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier Bioodpady Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia
raz na dwa tygodnie dwa razy na miesiąc w okresie od 1 kwietnia do 30  września;

raz na miesiąc w okresie od
1 października do 31 marca

raz na miesiąc raz na miesiąc raz na miesiąc w okresie od 1 grudnia do
31 marca; raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30  listopada
dwa razy na rok