Odbieranie odpadów odbywa się w dni wskazane w harmonogramie i rozpoczyna się o godz. 6.00 rano.  Z nieruchomości, do których nie ma bezpośredniego dostępu do miejsc gromadzenia odpadów (pergoli) pojemniki należy wystawić przed posesję, w miejscu nieutrudniającym ruchu, tak aby pojazd odbierający odpady miał możliwość dojazdu i odebrania odpadów.

Zmieszane odpady komunalne oraz pozostałości po selektywnym zbieraniu odpadów należy gromadzić i wystawiać  w znormalizowanych  pojemnikach (zgodnych z polską normą PN-EN-840-1 lub PN-EN-840-2). Jedynie w przypadku okresowego zwiększenia odpadów można zastosować worki inne niż do selektywnego zbierania odpadów.

Selektywnie zgromadzone odpady wystawiamy w pojemniku oznaczonym odpowiednim kolorem:

 • zielonym – szkło białe i kolorowe (np. butelki, słoiki),
 • żółtym – tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
 • niebieskim – papier i tektura, opakowania papierowe,
 • brązowym – bioodpady (np. obierki, skorupki jaj, owoce i warzywa, resztki żywności itp.), pochodzące z gospodarstw domowych.

W zamian za ponoszoną opłatę Gmina Miasto Zgierz zapewnia właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych, na pisemne zgłoszenie, pojemniki do selektywnego zbierania odpadów.

Jeśli właściciel stosuje własne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów to należy oznaczyć je odpowiednim kolorem oraz opisem rodzaju zgromadzonych odpadów.

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym.

Opady zebrane selektywnie, w tym: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, posegregowane odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnego remontu wykonanego we własnym zakresie jak również zużytą odzież i tekstylia można także samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Ponadto dwa razy w roku (na wiosnę i na jesień) będą odbierane sprzed nieruchomości odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz zużyta odzież i tekstylia, w terminach wskazanych w harmonogramie.

Przeterminowane leki są również zbierane w punktach:

 • Apteka „Przy Banku”, 95-100 Zgierz, ul. 1 Maja 28 A
 • Apteka E. Cylke, A. Cylke Sp. j., 95-100 Zgierz, ul. Plac Jana Pawła II 20
 • Apteka „Arnika” Czernek, Kochański Sp.j., 95-100 Zgierz, ul. Witkacego 4
 • Apteka „Najlepsza dla Ciebie” Sp.j., 95-100 Zgierz, Tuwima 18
 • Apteka „Hortensja” Sp.j., 95-100 Zgierz, ul Fijałkowskiego 2
 • Apteka „Afarm” Sp. z o.o., 95-100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35
 • Apteka u Dominika, 95-100 Zgierz, ul. Jana Lechonia 2
 • Apteka Słoneczna, 95-100 Zgierz, ul. Długa 6
 • Apteka Wspólna, 95-100 Zgierz, ul. Popiełuszki 2a
 • Verbena, 95-100 ZGierz, ul. Boya Żeleńskiego 23a

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości wielorodzinnych, w których usytuowane jest powyżej 20 lokali mieszkalnych wynikająca z uchwały nr XXIII/277/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasto Zgierz w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódz. 2016 poz. 3100)

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których usytuowanych jest powyżej 20 lokali mieszkalnych
Komunalne odpady zmieszane Tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe Szkło Papier Bioodpady Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież i tekstylia
trzy razy na tydzień dwa razy na tydzień raz na tydzień dwa razy na tydzień raz na tydzień

                               dwa razy na rok